​Drift & problemløsninger af vandforsyninger

Vi hjælper gerne med, at holde styr på dit vandværk......

Vi udfører driftskontroller, pejlinger, og service på værkerne.

Mulige problemer og løsninger:

​Klorid og Fluorid

For højt klorid og fluorid kan forsøges at løses ved en prøvepumpning, fyldning af boring, og fastsætte kapacitet i forhold til indhold af fluorid og nænsom indvinding, dette har løst problemet mange steder bl.a:

Arsen:

Arsen, som er et naturligt forekomne stof i dele af grundvandet og har på det seneste været meget omtalt – både på grund af dets giftighed, men navnlig fordi grænseværdien er blevet kraftigt skærpet, så det vand der ledes ud fra vandværket ikke må indeholder mængder over 5 μg/l.

Vi kan i samarbejde med vandværket, etablere et doseringsanlæg, som doserer jernklorid til det iltede råvand – inden det ledes på filtre.

Resultatet er op til 80-90 % reduktion af arsen pr. liter.

Driftsomkostninger pr. kubikmeter produceret vand, reduceres.

Anlægsomkostningerne afhænger meget af det enkelte vandværks eksisterende forhold

– afhængigt af hvor stor mængde af arsen der er i råvandet, skal behandlingsanlægget evt. udbygges til dobbeltfiltrering osv.

Kimtal ved 37°

Bakterier som kan vokse ved 37°, heriblandt de der kan være sygdomsfremkaldende.

For højt kimtal37 skyldes oftest opformering i ledningsnettet.

Kimtal ved 22°:

​Bakterier som kan vokse ved 22°. Dette er jord- og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold.

For højt kimtal22 skyldes oftest vækst i filtre, rentvandsbeholderer og hydroforer mv.

​pH:

Angiver vandets surhedsgrad.

Surt : < 7

Neutralt: = 7

Basisk: > 7

Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationen, og give øget indhold af metaller i vandet.​

Ved > 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde af udfælde i ledningsnettet.​

Turbiditet:

Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet.

Ammonium:

Ammonium forekommer naturligt i råvand og omdannes ved iltning til nitrit og nitrat.

Forhøjet indhold af ammonium er tegn på mulig forurening.

​​

Jern:

Jern forekommer naturligt i grundvand. Jern er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med bakterievækst, misfarvning og udfældninger i ledningsnettet. Jern kan give vandet metal smag.

​​

Mangan:

Forefindes oftest sammen med jern og kan give de samme problemer som jern.

​​

Nitrat:

Akut forhøjet nitrat er tegn på forurening fra overfladevand.

Langsomt stigende nitrat kan stamme fra overdosering af gødning.

Nitrat kan mikrobielt omdannes til nitrit.

​​

Nitrit:

Selv små mængder af nitrit i råvand, kan være tegn på forurening og mikrobiologisk aktivitet eller det kan skyldes omdannelse af vandets indhold af ammonium, til nitrit og nitrat.

​​

Fluorid:

Fluorid findes naturligt i grundvand, mængden afhænger af de geologiske lags afgivelse af fluorid til grundvandet.  

​​

Ilt:

Iltning på vandværker, sørger for drikkevand med frisk smag og forhindrer iltfri mikrobiel vækst.

Ved iltningen sker en udfældelse af jern, mangan, svovlbrinte og methan, samt ammoniak afgasses.

​​

Aggressiv kuldioxid:

Findes hvor der er kalkfattig jord.

Aggressivt vand er korrosivt og kan behandles med kalk eller natriumhydroxid.

​​

Svovlbrinte:

Findes hvor der indvindes fra moseområder eller gammel havbund. Svovlbrinte dannes ved nedbrydning af organisk stoffer under iltfrie forhold. Svovlbrinte lugter af rådne æg.

Kan behandles ved iltning.

​​

Methan:

Forekommer sammen med svovlbrinte og kan være årsag til mikrobiel vækst i ledningsnettet.

Kan behandles ved kraftig iltning.

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​