Desinficering og rensning af drikkevands boring og brønde, samt rørledninger

​Ca. hvert 5. år, sender Kommunen brev, til ejere af enkelt indvindings anlæg (forsyner 1-9 husstande), om kontrol af drikkevandet. Brevet indeholder en frist for ejeren til, at få et akkrediteret laboratorium til at udtage en drikkevandsprøve (kaldet en Forenklet kontrol)

Vi udfører også desinficering af brønde eller rensning af rør for belægninger.

Hvis der findes overskridelser af parametre, ved den forenklede kontrol, kan det være nødvendigt, at klore brønden.

Ofte skyldes overskridelserne, at brønden ikke er tæt.

Dækslet slutter måske ikke helt til, så insekter og overfladevand kan trænge ind i brønden og derved forurene vandet.

Send os en mail under punktet "Kontakt", så kontakter vi dig

Efter desinficering af brønden, skal der helst gå 3-4 uger, med et pænt vandforbrug, før, at der kan udtages en bakteriologisk kontrol eller en ny forenklet kontrol.

Først når der ikke er flere overskridelser, kan vandet igen anvendes som drikkevand.


Ved forurenet vand

​Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

 Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Det forurenede vand kan bruges til gulvvask o. lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.

Dårlig vandbehandling, eller lang transport igennem rør af råvand kan give belægninger i rør.

Vi klarer opgaven med rensning af rør, uden belastning for miljøet.

Rør der er belagt udgør en stor fare for forurening, og kan også koste mange penge i strømtab når pumper ikke kan få vand igennem tilgroet rør.

Hvad kan du selv gøre?

​For at undgå forurening af dit drikkevand er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan din brønd eller boring ligger i forhold til eventuelle forureningskilder, og hvordan den er indrettet.

 • ​Generel forurening af grundvandet i hele området
 • Forurening gennem jorden fra nærtliggende forureningskilder som f.eks. møddinger, nedsivningsanlæg eller utætte kloakrør
 • Forurening med overfladevand

Erfaringer har vist, at det ofte er forurening fra nærtliggende forureningskilder eller forurening med overfladevand, der giver problemer.

​Brønde

Gamle brønde er specielt udsatte for forurening fra overfladen eller indsivning af forurenet vand fra tætliggende forureningskilder. Brønde er normalt ikke særlig dybe, og vandet er kun "naturligt renset" af jorden i mindre grad.​

Har man brønd, bør følgende kontrolleres

Brøndsiderne over vandspejlet skal være tætte, idet vand, der siver ind gennem brøndsiderne ofte er forurenet. En muret brønd, eller naturstensbrønde kan være vanskelig at tætne, hvorimod det er forholdsvis nemt at tætne samlinger, revner og huller i brønde udført af betonringe.

Inde i brønde skal der være rent.

Der må ikke være insekter, plantedele eller dyr, som ved forrådnelse kan forurene vandet.

Brønden skal være forsynet med et tæt dæksel, så regnvand, insekter, snegle m.v. ikke kan komme ind i brønden.

Har brønden et udluftningsrør, skal dette være forsynet med et insektnet(rustfri net med 0,5x0,5 masker eller mindre).

Brøndens overkant skal være hævet mindst 30 cm over terrænet, så der ikke kan løbe overfladevand, smeltevand direkte i brønden.

Omkring brønden skal der være en tæt belægning med fald væk fra denne for at undgå nedsivning af overfladevand. Belægningen kan f.eks. være beton i en afstand af 2 m fra brønden.

Boring i gammel brønd

​Mange gamle boringer er lavet i bunden af en gamle brønd. Et udbredt problem ved denne type anlæg er, at forurenet brøndvand ofte kan trænge ned i boringen.

Det første man skal sikre sig er, at forerøret er ført så langt op over vandspejlet, at brøndvandet ikke kan trænge direkte ned i boringen.

En boring består som regel af et forerør med filter i bunden, gamle boringer er uden filter og står altså "åben i kalk. Foreføret skal være forseglet i toppen, så vand, insekter mv. ikke kan komme ned i boringen.

Selv om forerøret er ført op over vandspejlet i boringer og i gamle brønde, kan brøndvandet løbe ned langs ydersiden af forerøret(hvis boring er gammel og måske ikke fyldt godt med bentonit) og forurene boringen. Den bedste løsning er, at den gamle brønd fyldes op og erstattes af tørbrønd eller hus, som beskrevet nedenfor.

Den gamle brønd fyldes op med sand og ler indtil ca. 30 cm under rørets underkant. Der støbes en fast bund af beton, så forerøret er ca. 20 cm over bunden. Endelig forsegles forerøret, og boringen beskyttes af en tørbrønd eller et hus.

Boring i tørbrønd eller hus

​Boringer med tørbrønde eller hus består af et forerør og en dykpumpe, suge/trykpumpe eller en kompresser der "løfter" vandet op af mindre dimension inden i forerøret.

Huset / tørbrønden skal være tæt, så der ikke kan trænge regnvand, insekter eller dyr ind i huset eller tørbrønden. Evt. udluftning skal have et insektnet.

Overkanten af tørbrønden eller huset skal være ca. 30 cm over terræn, så der aldring kan løbe overfladevand til.

Bunden af tørbrønden eller gulvet af huset skal være af beton.

Der må aldrig stå vand i huset eller tørbrønden.

Afstand til forureningskilder

​For at undgå forurening af din brønd eller boring, er det nødvendigt med en vis afstand til forskellige forureningskilder.

Afstand i meter

 • 5 meter - skel, vej, bygning, el-anlæg (lavspænding)
 • ​10 meter - el-anlæg (højspænding), grøfter
 • ​15 meter -dræn uden spildevand, septiktank, tørkloset
 • ​25 meter - stald
 • ​30 meter - nedgravning af latrin, olietank, faskine for tagvand
 • ​50 meter - mødding, ajlebeholder, gylletank, gødningsoplag, ensilagebeholder, ensilagestakke, latriner, nedgravning af døde dyr, tætte spildevandsledninger
 • ​75 meter - rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand
 • ​100 meter- kirkegård
 • ​150 meter- slambede for spildevandsrensningsanlæg, losseplads, slaggeoplag, skrotplads
 • ​300 meter- dræn med spildevand, nedsivningsanlæg for regnvand og spildevand

Afstande til vandløb og vådområder skal være størst muligt.

Kontakt os for mulighederne, vi møder gerne op, kommer med råd, og evt. udarbejder en rapport om tilstanden af vandforsyningen, general vurdering af drikkevandsforsyning samt fremtidig vedligeholdelse, som vi kan tilbyde service på.​​​

Kontakt Vandteknik 

Udfyld formularen nedenfor og vælg det område forespørgslen omhandler​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad leder du efter?

Vandteknik ApS

​Vandteknik ApS - Enghavevej 1A, ​4720 Præstø​ - Tlf.: 24 67 78 45 - CVR: 26286026​