Drift & problemløsninger af vandforsyninger

i hjælper gerne med, at holde styr på dit vandværk......

Vi udfører driftskontroller, pejlinger, og service på værkerne.

Mulige problemer og løsninger:

Klorid og Fluorid:

For højt klorid og fluorid kan løses ved en prøvepumpning, fyldning af boring, og fastsætte kapacitet i forhold til indhold af fluorid, nænsom pumpeindvendig, dette har løst problemet mange steder bla:

Ny Tolstrup Vandværk
Marienborg Gods Vandværk

Mosebølle Vandværk​

ARSEN:

Arsen, som er et naturligt forekomne stof i dele af grundvandet, og har på det

seneste været meget omtalt – både på grund af dets giftighed, men navnlig

fordi grænseværdien er blevet kraftigt skærpet, så det vand der ledes ud fra

vandværket ikke må indeholder mængder over 5 μg/l.

Vi kan i samarbejde med vandværket, etablere et doseringsanlæg,

som doserer jernklorid til det iltede råvand – inden det ledes på filtre

resultatet er op til 80-90 % reduktion af arsen pr. liter

Driftsomkostninger fra 10 til 25 øre pr. kubikmeter produceret vand.

Anlægsomkostningerne afhænger meget af det enkelte vandværks eksisterende forhold

– afhængigt af hvor stor mængde af arsen er der i råvandet, skal behandlingsanlægget evt. udbygges til dobbeltfiltrering osv.

Dette har løst problemet mange steder bla:

Gødstrup Vandværk

Kimtal ved 37°:

Bakterier som kan vokse ved 37°, heriblandt de der kan være sygdomsfremkaldende.

For højt kimtal37 skyldes oftest opformering i ledningsnettet.

Kimtal ved 22°:

Bakterier som kan vokse ved 22°. Dette er jord- og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold.

For højt kimtal22 skyldes oftest vækst i filtre, rentvandsbeholderen og hydroforer mv.

​pH:

Angiver vandets surhedsgrad.

Surt : < 7
Neutralt: = 7
Basisk: > 7

Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationen, og give øget indhold af metaller i vandet.
Ved > 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde af udfælde i ledningsnettet.

Turbiditet:

Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet.

​​

Ammonium:

Ammonium er naturlig forekomst i råvand og omdannes ved iltning til nitrit og nitrat.
Forhøjet indhold af ammonium er tegn på mulig forurening.

​​

Jern:

Jern er naturlig forekomst i grundvand. Jern er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med bakterievækst, misfarvning og udfældninger i ledningsnettet. Jern kan give vandet metal smag.

​​

Mangan:

Forefindes oftest sammen med jern og kan give de samme problemer som jern.

​​

Nitrat:

Akut forhøjet nitrat er tegn på forurening fra overfladevand.
Langsomt stigende nitrat kan stamme fra overdosering af gødning.
Nitrat kan mikrobielt omdannes til nitrit.

​​

Nitrit:

Selv små mængder af nitrit i råvand kan være tegn på forurening og mikrobiologisk aktivitet, eller det kan skyldes omdannelse af vandets indhold af ammonium, til nitrit og nitrat.

​​

Fluorid:

Fluorid er geologisk betinget.

​​

Ilt:

Iltning på vandværk sørger for drikkevand med frisk smag og forhindre iltfri mikrobiel vækst.
Ved iltningen sker en udfældelse af jern, mangan, svovlbrinte og methan, samt ammoniak afgasses.

​​

Aggressiv kuldioxid:

Findes hvor der er kalkfattig jord.
Aggressivt vand er korrosivt og kan behandles med kalk eller natriumhydraxid.

​​

Svovlbrinte:

Findes hvor der indvindes fra moseområder eller gammel havbund. Svovlbrinte dannes ved nedbrydning af organisk stoffer under iltfrie forhold. Svovlbrinte lugter af rådne æg.

Kan behandles ved iltning.

​​

Methan:

Forekommer sammen med svovlbrinte og kan være årsag til mikrobiel vækst i ledningsnettet.

Kan behandles ved kraftig iltning.

Se grænseværdier på Tjekvand http://www.tjekvand.dk/

Vandteknik ApS - Enghavevej 1a - 4720 Præstø - Telefon: 24 67 78 45